BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search
Forsikringsakademiet

[S4.47] Aktuelt om arbejdsskadesager

27-11-2018

Seminaret, der stiller skarpt på håndtering af fradrag og tilkendelse af erstatning ved fleksjob

Dette seminar sætter fokus på væsentlige problemstillinger i den daglige sagsbehandling, der har stor indflydelse på tilkendelsesprocessen, herunder fradrag i godtgørelses- og erstatningsudmålingen samt hvilke hensyn, der skal tillægges betydning i denne forbindelse.

Du kommer til at høre om:

 • De typiske skader der giver anledning til at foretage fradrag i méngraden
 • Hvad der danner grundlag for det skønsmæssige fradrag i forbindelse med vurderingen af erhvervsevnetabet
 • Den praktiske fremgangsmåde som kommunen anvender, når der iværksættes afklaringsforløb
 • Gældende praksis for udmåling af erstatning, når den skadelidte tilkendes fleksjob

Dagen afrundes med en kort briefing om specifikke emner vedrørende den sikredes personkreds.

Seminaret er relevant for dig
- der beskæftiger dig med håndtering af arbejdsskadesager:

 • Specialister og sagsbehandlere i forsikringsselskaberne
 • Ledere i forsikringsselskaberne
 • *Advokater og jurister i forsikringsselskaber
 • Risikokoordinatorer i kommunerne
 • Sagsbehandlere, *advokater og jurister i kommunerne
 • Sagsbehandlere og specialister i fagforbund
 • *Advokater og advokatfuldmægtige.

Sådan er dagen bygget op
Programmet gennemføres som indlæg om udvalgte problemstillinger. Der vil være god mulighed for dialog og debat med foredragsholderne og de øvrige deltagere på seminaret.

__________________

Program

09.30 - 09.40
Velkomst og præsentation af dagens program
Kurt Christensen – Forsikringsakademiet og Advokat Anne Mette Myrup Opstrup – ARK Advokatpartnerselskab

09.40 - 10.30
Fradrag i méngraden
Hvilke typiske skader giver anledning til at foretage fradrag i méngraden?
Der lægges vægt på karakteren af:

 • De forudbestående gener
 • Generne forårsaget af arbejdsskaden
 • Efterfølgende gener opstået uafhængigt af arbejdsskaden.

Lægekonsulent Jens Retpen – Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

10.30 - 11.20
Fradrag i erhvervsevnetabet og skøn over indtjening
Hvad danner grundlag for det skønsmæssige fradrag i forbindelse med vurderingen af erhvervsevnetabet – herunder:

 • Vægtning af blandt andet méngraden, den kommunale arbejdsprøvning og andre forhold, der har indflydelse på vurderingen af et eventuelt fradrag.
 • Hvilke forhold bevirker, at man følger eller ikke følger resultatet af en eventuel arbejdsprøvning?
 • Hvilke forhold udgør i øvrigt en afgørende hindring for, at den tilskadekomne kan vende tilbage til arbejdsmarkedet?
 • Hvorledes fastsættes skønnet over skadelidtes indtjeningsevne med og uden skaden?
  Herunder hvilke oplysninger og kriterier, der lægges vægt på, når det vurderes, hvilken indtjening skadelidte konkret kan opnå med skaden og de skånehensyn, der følger heraf.

Juridisk konsulent Øyvind Bakke – Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

11.20 - 11.40
Kaffepause

11.40 - 12.40
Kommunens sociale afklaring
Den praktiske fremgangsmåde, som kommunen anvender, når der iværksættes afklaringsforløb.

 • Hvilke overvejelser gør kommuner sig i forbindelse med afklaringen af arbejdsevnen?
 • Hvilke kriterier skal tillægges virkning ved visitation til fleksjob eller tilkendelse af førtidspension?
 • Udviklingen i tilkendelsesproceduren for fleksjob og førtidspension.

Fagspecialist Annette Ludvigsen – Københavns Kommune

12.40 - 13.40
Frokost

13.40 - 14.40
Erstatning ved fleksjob
Gældende praksis for udmåling af erstatning, når den skadelidte tilkendes fleksjob.

 • Det belyses, hvad der er afgørende for tilkendelsestidspunktet.
 • Sker tilkendelsen efter § 17 eller § 17a, og hvad er kriterierne herfor?
 • Hvilke forhold har indflydelse på, at erhvervsevnetabsprocenten kan ændre sig i tilkendelsesperioden?
 • Hvornår er der grundlag for at træffe en midlertidig eller endelig afgørelse vedrørende erhvervsevnetabet?

Chefkonsulent Niels Henrik Dam – Ankestyrelsen

14.40 - 15.00
Kaffepause

15.00 - 16.00
Den sikrede personkreds
Specifikke emner vedrørende den sikrede personkreds.

 • EU-borgere – kriterierne for anerkendelse.
 • Udstationering i Danmark kontra transport til og fra arbejde – kriterierne for, hvilken gruppe en person er en del af.
 • Har en ansat flere arbejdsgivere på skadetidspunktet? – Kriterierene for, hvem der er den sikringspligtige arbejdsgiver.
 • Relevant teori og konkrete eksempler.

Skadechef Susanne Ellborg – Sønderjysk Forsikring
Advokat Anne Mette Myrup Opstrup – ARK Advokatpartnerselskab

16.00
Afslutning
Forsikringsakademiet er vært ved en forfriskning.

__________________

Du møder

Du møder

Anne Mette Myrup Opstrup – Advokat ved ARK Advokatpartnerselskab

Jens Retpen – Lægekonsulent ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Øyvind Bakke – Juridisk konsulent ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Annette Ludvigsen – Fagspecialist ved Københavns Kommune

Niels Henrik Dam – Chefkonsulent ved Ankestyrelsen

Susanne Ellborg – Skadechef ved Sønderjysk Forsikring

__________________

Pris

Pris

Aktionærfordel: 4.350,- kr. ekskl. moms
Øvrige: 4.880,- kr. ekskl. moms

Du modtager en faktura efter din tilmelding.

Holdnummer S4.47

__________________

*Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige
Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Seminaret har en varighed svarende til seks lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

Tags

HashtagSeminar

Gå til indkøbskurven...