BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

Sagsbehandling i Ankenævnet for Forsikring

11-09-2019

Kom med og bidrag, når vi sætter fokus på reglerne og processen for en sag, der behandles i Ankenævnet - og vurderer ligheder og forskelle i forhold til domstolene i sagsbehandlingen

S4.54-19.37-0

Ankenævnet for Forsikring behandler årligt ca. 1.200 sager, hvis udfald får afgørende betydning for både kunder og selskaber. Uanset sagernes udfald vil der naturligt være holdninger til afgørelserne fra interessenter.

Du får nu mulighed for at få indsigt i sagsbehandlingen ved Ankenævnet for Forsikring og være med til at debattere, om sagsbehandlingen ved Ankenævnet er optimal.

Vi stiller skarpt på de bevismæssige og juridiske problemstillinger – herunder:

 • Vil det være bedre, at sagerne kører ved domstolene?
 • Fordele og ulemper ved, at en sag behandles ved Ankenævnet frem for ved domstolene
 • Kan man forvente en anden juridisk vurdering hos domstolene end ved Ankenævnet?
 • Hvilke forskelle er der på grundlaget for en afgørelse ved henholdsvis Ankenævnet og domstolene?
 • Hvad betyder disse forskelle for den måde, man mest hensigtsmæssigt håndterer sagerne ved Ankenævnet?

Vi har inviteret fire oplægsholdere, som har stor praktisk erfaring med håndtering af sager ved Ankenævnet og hos domstolene. Ud fra forskellige vinkler giver de deres bud på, om sagerne mest hensigtsmæssigt behandles ved Ankenævnet eller ved domstolene – bl.a. vil:

 • der indledningsvis være et oplæg om forskellen på reglerne om sagsbehandlingen ved henholdsvis domstolene og Ankenævnet.
 • en advokat fremdrage sager, der har fået forskellige udfald ved henholdsvis Ankenævnet og domstolene og give sit bud på mulige årsager hertil.
 • Ankenævnets direktør redegøre for, hvorledes nævnet ser på forskellene og fortælle om den praktiske håndtering af sagerne i nævnet, herunder hvorledes sagsforberedelsen foregår.
 • praktiserende advokater, som primært fører sager for henholdsvis mod forsikringsselskaber, give deres syn på forskellene på sagsbehandlingen ved Ankenævnet og domstolene.

Seminaret giver dig mulighed for at være en del af et professionelt forum, hvor man kan mødes, udveksle erfaringer og få styrket kendskabet til området.

Indholdet er målrettet dig
- der er leder, specialist eller sagsbehandler i forsikrings- og pensionsbranchen. Seminaret retter sig ligeledes mod *advokater og jurister, der arbejder i forsikrings- og pensionsbranchen, eller som arbejder med sager, der behandles i Ankenævnet for Forsikring.

Sådan er dagen bygget op
Programmet gennemføres som en kombination af oplæg og dialog, hvor du får mulighed for debattere og tage stilling til konkrete problemstillinger.

Formålet med seminaret er at give deltagerne en bedre forståelse for sagsbehandlingen ved Ankenævnet og dermed muliggøre en optimal varetagelse af sager, der behandles af nævnet – og er tænkt som et input til alle som til daglig har ”berøring” med sager som behandles i Ankenævnet for Forsikring.

*Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.
Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Seminaret har en varighed svarende til seks lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

____________________

Program

Kl. 09.00 - 09.30
Registrering og kaffe

Kl. 09.30 - 09.40
Velkomst og introduktion til dagens program

Kurt Christensen – Forsikringsakademiet

Kl. 09.40 - 10.40
Forskelle i regelgrundlaget

 • ”Officialmaksimen” ved Ankenævnet kontra forhandlingsprincippet
 • Manglende mulighed for syn og skøn
 • Anvendelsen af § 4 i Ankenævnets vedtægter – nævnets henvisning af sager til domstolene
 • Anvendelsen af ”blød § 4”
 • Ankenævnets pålæg til forsikringsselskaberne om at bekoste indhentelse af en sagkyndig erklæring.

Advokat Klaus Rasmussen, Alm. Brand

Kl. 10.40 - 10.55
Kaffepause

Kl. 10.55 - 12.00
Forsikringsselskabets advokat

 • Eksempler på sager, hvor domstolene når et andet resultat end Ankenævnet
 • Kan der udledes noget generelt om, hvorfor domstolene i nogle sager når et andet resultat end Ankenævnet?

Advokat Kristian Svith, Grosen & Svith Advokater

Kl. 12.00 - 12.30
Ankenævnet for Forsikring

 • Sagsbehandlingen ved Ankenævnet
 • Selskabernes pligt til sagsbehandling og sagsoplysning
 • Hvilke hensyn indgår, når Ankenævnet skal beslutte, om man vil træffe en realitetsafgørelse, eller om sagen afvises efter vedtægternes § 4?
 • Samspillet mellem forbrugerklageloven og retshjælpsforsikringens krav om, at sager, der kan afgøres ved nævn, først skal være afgjort ved nævn.

Kl. 12.30- 13.30
Frokost

Kl. 13.30 - 14.30
Ankenævnet for Forsikring – fortsat

 • Forbrugerens muligheder for at få dækket rimelige og nødvendige sagkyndige omkostninger
 • Bevisbyrde og bevisvurdering ved Ankenævnet, herunder håndtering af ensidigt indhentede erklæringer
 • I hvilket omfang bliver klager vejledt af sekretariatet?

Direktør Kim Sparlund, Ankenævnet for Forsikring

Kl. 14.30 - 14.45
Kaffepause

Kl. 14.45- 16.00
Forsikringstagers advokat

 • Sagsgangen set fra forsikringstagers vinkel
 • Ankenævnet – et nødvendigt, men ofte ikke det foretrukne, skridt på vejen
 • Hvordan påvirker Ankenævnets kendelser den efterfølgende domstolsbehandling?
 • En case.

Advokat Anders Troelsen, Pind & Partnere

Kl. 16.00
Afslutning - Forsikringsakademiet er efterfølgende vært ved en forfriskning.

____________________

Du møder

Du møder

Direktør Kim Sparlund – Ankenævnet for Forsikring
Kim Sparlund er cand. jur. og har en HD i finansiering. Han har siden 2013 været direktør i Ankenævnet. Herudover har han siden 2010 været censor i erhvervsøkonomi og jura ved en række universiteter. Fra 2000-2013 var han vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Fra 2006 til 2016 har Kim Sparlund tillige været formand for Revisortilsynet.

Advokat Kristian Svith – Grosen & Svith Advokater
Kristian Svith er medejer af Grosen & Svith Advokatfirma og beskæftiger sig med forsikrings- og erstatningsret, herunder navnligt vedrørende erhvervs- og produktansvar, rådgiveransvar, forsikringssvindel, entrepriseforsikring og personskade. Han har undervist på Københavns Universitet i forsikringsret og personskadeerstatning.

Advokat Anders Troelsen – Pind & Partnere
Anders Troelsen er medejer af Pind & Partnere og beskæftiger sig primært med forsikrings- og entrepriseret. På forsikringsdelen er det primært ejerskifte- og husforsikring, hvor Anders Troelsen oftest repræsenterer forsikringstagerne.

Advokat Klaus Rasmussen – Alm. Brand
Klaus Rasmussen er advokat i Alm. Brand Forsikring. Han har i en årrække beskæftiget sig med sager vedrørende bygnings-, løsøre- og ansvarsforsikringer. Klaus Rasmussen har stor undervisningserfaring både som underviser på Forsikringsakademiet og i andre sammenhænge.

____________________

Pris

Pris

Aktionærpris: 4.350 kr. ekskl. moms

Øvrige: 4.880 kr. ekskl. moms.

Holdnummmer S4.54-19.37-0

Du modtager en faktura efter din tilmelding.

Tags

HashtagSeminar

Gå til indkøbskurven...