ForsikringsakademietFOAKlearnKrydsfeltet

Privatlivspolitik for Studerende, deltagere på seminarer m.v., undervisere, Hjemmesidebesøgende, Administratorer samt nyhedsmodtagere - Forsikringsakademiet

November 2023

1.Introduktion

Forsikringsakademiet A/S, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst, CVR-nummer 20733616 ("Forsikringsakademiet") er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig, når du er studerende, deltager på seminarer m.v., underviser, kundeadministrator, nyhedsbrevsmodtager eller hjemmesidebesøgende.

2. Studerende, undervisere, deltagere på seminarer m.v., og kundeadministratorer

2.1 Formål

Forsikringsakademiet er en uddannelsesinstitution, der tilbyder kurser og uddannelser i forsikringsbranchen. Som en del af uddannelsesaktiviteterne behandles personoplysninger om studerende, deltagere på seminarer m.v., kundeadministratorer og undervisere. Formålet med denne behandling af personoplysninger er at varetage uddannelsesdriften og -administrationen, herunder udbyde kurser og uddannelser i forsikringsbranchen.

2.2 Hvilke personoplysninger behandles om dig som

2.2.1 Studerende

Når du deltager som studerende i Forsikringsakademiets kurser og uddannelsesforløb behandler vi som dataansvarlig følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • CPR-nummer
 • Oplysninger om arbejdsgiver
 • Firmaadresse og/eller privatadresse
 • Person-ID
 • Stilling
 • CV
 • Portrætbillede (valgfrit)
 • Privat e-mailadresse (valgfrit)
 • Arbejdsmail
 • Telefonnummer (privat og/eller arbejdstelefon) (valgfrit)
 • Initialer og loginoplysninger, herunder brugernavn
 • Uddannelsesoplysninger relateret til uddannelser m.v. taget på Forsikringsakademiet, herunder karakterer og evalueringer


Al form for behandling, herunder registrering, indsamling og opbevaring af dit CPR-nummer, baseres på dit samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Opbevaring i øvrigt af kursusbeviser og andre nødvendige personoplysninger iht. IDD-bekendtgørelsen om dig baseres på dit samtykke, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a, og databeskyttelseslovens § 7, stk. 2, nr. 2.

Forsikringsakademiet er som godkendt prøveudbyder af prøver, der udbydes til ansatte, der udøver forsikringsdistribution efter Bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler nr. 1113 af 2. juni 2021 ("IDD-bekendtgørelsen") § 5 og § 7, desuden underlagt en retlig forpligtelse til at opbevare udstedte kursusbeviser og til at oprette et register over ansatte, der har aflagt prøve uden at bestå, for at sikre iagttagelsen af § 5, stk. 4, jf. IDD-bekendtgørelsens § 10. Behandlingsgrundlaget er GDPR art. 6, stk. 1, litra c, for at vi kan overholde den retlige forpligtelse, som påhviler os.

Al anden behandling af personoplysninger om dig, herunder dine eventuelle evalueringer af undervisere, baseres på interesseafvejningsreglen i GDPR art. 6, stk. 1, litra f, hvor de legitime interesser består i at varetage uddannelsesdriften og -administrationen, herunder udstede kursusbeviser og kommunikere med dig.

Det er Forsikringsakademiets vurdering, at de legitime interesser, som forfølges, ikke overstiges af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

2.2.2 Deltagere på seminarer og andre aktiviteter

Forsikringsakademiet afholder jævnligt kurser, seminarer og andre aktiviteter.

Som dataansvarlig behandler Forsikringsakademiet følgende personoplysninger om deltagere på seminarer og andre aktiviteter:

 • Navn
 • CPR-nummer
 • Oplysninger om arbejdsgiver
 • Firmaadresse og/eller privatadresse
 • Person-ID
 • Stilling
 • CV
 • Portrætbillede (valgfrit)
 • Privat e-mailadresse (valgfrit)
 • Arbejdsmail
 • Telefonnummer (privat og/eller arbejdstelefon) (valgfrit)
 • Initialer og loginoplysninger, herunder brugernavn
 • Uddannelsesoplysninger relateret til seminarer m.v. taget på Forsikringsakademiet, herunder karakterer og evalueringer


Behandlingen af ovenstående personoplysninger om dig er baseret på interesseafvejningsreglen, hvor de legitime interesser består i at varetage uddannelsesdriften og -administrationen, herunder udstede kursusbeviser og kommunikere med dig, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Opbevaring i øvrigt af kursusbeviser og andre nødvendige personoplysninger iht. IDD-bekendtgørelsen om dig baseres på dit samtykke, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a, og databeskyttelseslovens § 7, stk. 2, nr. 2.

De evalueringer, der foretages, sker i medfør af GDPR art. 6, stk. 1, litra f, hvor den legitime interesse er at forbedre undervisningsforløbet.

Det er Forsikringsakademiets vurdering, at de legitime interesser, som forfølges, ikke overstiges af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

2.2.3 Kundeadministratorer hos kunder

Forsikringsakademiet behandler personoplysninger om kundeadministratorer, som bl.a. har til opgave at stå for oprettelse og tilmelding af deltagere.

Som dataansvarlig behandler Forsikringsakademiet følgende personoplysninger om administratorer:

 • Navn
 • Firmaoplysninger
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer


Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesser, som består i opfyldelse af vores kontraktretlige forpligtelser med vores kunder, fastholdelse og forstærkelse af vores samarbejdsforhold, fakturering og af hensyn til dokumentation, når en aftale indgås samt for at varetage kommunikationen, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Det er Forsikringsakademiets vurdering, at de legitime interesser, som forfølges, ikke overstiges af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

2.2.4 Undervisere

Forsikringsakademiet behandler personoplysninger om eksterne undervisere, der står for undervisning af deltagere på seminarer m.v. eller studerende tilmeldt uddannelsen.

Som dataansvarlig behandler Forsikringsakademiet følgende personoplysninger om undervisere:

 • Navn
 • Stilling
 • Firmaoplysninger
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Løn- og bankoplysninger
 • Evalueringer


Behandlingen af overstående personoplysninger om dig er baseret på GDPR art. 6, stk. 1, litra b, for opfyldelse af en kontrakt indgået mellem dig som underviser og Forsikringsakademiet.

De evalueringer, der foretages af dig som underviser, behandles i medfør af GDPR art. 6, stk. 1, litra f, hvor den legitime interesse er at forbedre undervisningsforløbet.

Det er Forsikringsakademiets vurdering, at de legitime interesser, som forfølges, ikke overstiges af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

2.3 Modtagere af dine personoplysninger

Vi har antaget visse databehandlere, som udfører en række opgaver på vegne af os. Disse databehandlere får adgang til dine personoplysninger. Databehandlerne kan dog alene lovligt tilgå og behandle dine personoplysninger på vegne af os for at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af os. Databehandlerne kan f.eks. være udbydere af vores IT-løsninger. Disse leverandører behandler alene personoplysningerne på Forsikringsakademiets vegne og i overensstemmelse med Forsikringsakademiets instruks og kan således ikke behandle personoplysninger til egne formål.

Forsikringsakademiet sikrer inden overladelse af personoplysninger til en leverandør, at der indgås en skriftlig databehandleraftale, der lever op til kravene i databeskyttelseslovgivningen.

I visse tilfælde kan Forsikringsakademiet desuden videregive dine personoplysninger til selvstændige dataansvarlige. Videregivelse vil bl.a. kunne ske til offentlige myndigheder, forudsat at dette følger af lovgivningen, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra c. Videregivelse af dine personoplysninger vil bl.a. også kunne ske til det selskab, du er ansat hos, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen). Selskabets legitime interesser består i at blive bekendt med, om du er kompetent og efter lovgivningen opfylder kravene til at udøve (gen)forsikringsdistribution.

2.4 Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage/forfølge de ovenfor angivne formål og for at dokumentere vores ret til behandling af personoplysningerne og anden lovgivning, fx bogføringsloven.

Såfremt dine personoplysninger indgår i Forsikringsakademiets regnskabsmateriale, f.eks. i forbindelse med fakturering, opbevares dine personoplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, regnskabsmaterialet vedrører. Formålet hermed er overholdelse af vores retlige forpligtelser i henhold til bogføringsloven.

Personoplysninger om studerende og kursister opbevares så længe vi har et formål med det og i op til 10 år fra seneste registrering, hvorefter de slettes. Med seneste registrering forstås bl.a. det tidspunkt, hvor du senest har tilmeldt dig et kursus, aflagt eksamen eller deltaget i et seminar. Med seneste registrering forstås ikke det tidspunkt, hvor du har korresponderet med Forsikringsakademiet, logget ind, eller hentet dine oplysninger ned mv.

Slettefristen på 10 år er fastsat på baggrund af § 5, stk. 6 samt § 6, stk. 6, i IDD-bekendtgørelsen. Efter disse bestemmelser skal en person, som bl.a. ikke har udøvet (gen)forsikringsdistribution i en sammenhængende periode på mere end 10 år, bestå den relevante prøve på ny, før den pågældende må udøve (gen)forsikringsdistribution på ny. Formålet med opbevaringsperioden er at kunne dokumentere, at du ikke har været inaktiv inden for (gen)forsikringsdistribution i en sammenhængende periode på mere end 10 år og dermed for at sikre, at du ikke unødigt bliver påkrævet at bestå den relevante prøve på ny for at kunne udøve (gen)forsikringsdistribution.

3. TV-overvågning

3.1 Formål og personoplysninger

Forsikringsakademiet benytter sig af TV-overvågning og behandler i den forbindelse personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

De personoplysninger, vi indsamler og behandler i forbindelse med TV-overvågning, er baseret på GDPR art. 6, stk. 1, litra, f, hvor de legitime interesser er at sikre sikkerheden, herunder forebygge og opklare kriminalitet. Det er Forsikringsakademiets vurdering, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor,

3.2 Opbevaring af personoplysninger og videregivelse

Personoplysninger, som er indsamlet via TV-overvågning, opbevares som udgangspunkt for en periode på op til 30 dage, medmindre det er nødvendigt af hensyn til en indgivet anmeldelse om strafbart forhold, Forsikringsakademiets behandling af en konkret tvist eller behandling af oplysningerne i kriminalitetsforebyggende øjemed at opbevare i et længere tidsrum end de 30 dage, jf. TV-overvågningslovens § 4 c, stk. 4 og stk. 5.

Forsikringsakademiet videregiver ikke oplysningerne medmindre den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke, hvis det følger af lov, hvis videregivelsen sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed eller hvis der foreligger en retlig forpligtelse hertil.

4. Hjemmesidebesøgende

4.1 Formål og personoplysninger, der behandles om hjemmesidebesøgende

Når du besøger Forsikringsakademiets hjemmeside, https:// forsikringsakademiet.dk/ ("Hjemmeside"), behandler Forsikringsakademiet personoplysninger om dig, såsom browseroplysninger, IP-adresse og tid brugt på Hjemmesiden. Formålet med brugen af cookies er bl.a. at forbedre brugeroplevelsen på vores Hjemmeside, funktionalitet på Hjemmesiden og udarbejdelse af statistikker. Du kan læse mere om, hvordan vi bruger cookies i afsnit 4.4 nedenfor.

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er Forsikringsakademiets legitime interesser, og det er Forsikringsakademiets vurdering, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, som Forsikringsakademiet forfølger, er at kunne stille en hjemmeside til rådighed, som virker optimalt og en god brugeroplevelse på Hjemmesiden. I visse tilfælde er retsgrundlaget dit samtykke, hvilket vi vil anmode dig om at give, når du besøger Hjemmesiden, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a.

4.2 Modtagere af dine personoplysninger

Forsikringsakademiet vil i visse tilfælde videregive dine personoplysninger til forretningsforbindelser eller andre samarbejdspartnere i forretningsøjemed.

Derudover behandler visse tredjeparter, såsom leverandøren af den tekniske løsning bag vores Hjemmeside, dine personoplysninger på vegne af Forsikringsakademiet og i henhold til Forsikringsakademiets instrukser og forpligtelserne fastsat i en databehandleraftale indgået med Forsikringsakademiet. Disse databehandlere må ikke behandle dine personoplysninger til egne formål.

4.3 Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger indsamlet via cookies gennem besøg på vores Hjemmeside opbevares i forskellige tidsrum afhængig af typen af cookie og formålet med cookien. Læs mere i afsnit 4.4 nedenfor.

4.4 Brugen af cookies

Første gang du besøger vores Hjemmeside, bliver du anmodet om at give samtykke til brugen af cookies eller afvise brugen af nogen eller alle cookies. Bemærk venligst, at brugen af nødvendige cookies ikke kræver dit samtykke, da sådanne cookies er nødvendige for at sikre, at vores Hjemmeside fungerer. Vi opfordrer dig til at acceptere brugen af cookies på vores Hjemmeside, da det hjælper os med at forbedre både din og andres brugeroplevelse på Hjemmesiden. Hvis du afviser brugen af cookies, kan der være visse funktioner på Hjemmesiden, som du ikke kan anvende.

Når du bruger vores Hjemmeside registrerer vi ikke nogen oplysninger, som kan identificere dig direkte, såsom navn og adresse. Vi registrerer dog oplysninger om, hvordan du navigerer rundt på Hjemmesiden, så vi kan lære mere om, hvordan vores Hjemmeside bliver brugt, og vi registrerer din IP-adresse, som kan identificere dig indirekte.

4.4.1 Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der bliver sendt til din browser fra vores Hjemmeside og gemt på din computer, telefon eller anden enhed, som du anvender til at tilgå internettet.

Der findes to typer af cookies - midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies er informationsenheder, som slettes, når du lukker din browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer, indtil de slettes. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger vores Hjemmeside. Forsikringsakademiet anvender både midlertidige og permanente cookies. Du kan læse mere om de specifikke cookies, vi anvender, i cookiedeklarationen nedenfor.

4.4.2 Formålet med cookies

Cookies kan blive brugt til en lang række formål, men bliver i det væsentligste brugt til at gemme information om din aktivitet på internettet. Cookies indeholder information, som på et senere tidspunkt kan blive læst af en server på det internetdomæne, der har udstedt den pågældende cookie. Det betyder, at den pågældende hjemmeside husker dig, næste gang du besøger den.

Vi anvender cookies på Hjemmesiden med det formål at forbedre din brugeroplevelse og vores produkter, tilbyde og forbedre funktionaliteten, generere statistikker, analysere Hjemmesidens præstation, huske dine præferencer, markedsføring af vores tjenester, sporing af din geografiske placering. Fordelen for dig er, at du sparer tid, næste gang du besøger Hjemmesiden, da du ikke skal angive de samme oplysninger igen, og at indholdet bliver tilpasset dine præferencer.

4.4.3 Hvor længe opbevares cookies?

Cookies sletter sig selv efter varierende perioder, men opdateres automatisk, når du besøger vores Hjemmeside igen. Oplysninger om din onlineadfærd, herunder cookies, vil blive slettet i forskellige intervaller, hvilket er beskrevet nærmere i cookiedeklarationen.

4.4.4 Tredjepartscookies

For at kunne videreudvikle og forbedre Hjemmesiden anvender vi cookies fra visse tredjeparter. Formålene er udarbejdelse af statistikker og analyse af onlineadfærd. Tredjeparterne placerer cookierne på din computer og udarbejder statistikkerne mv. på vores vegne. Tredjeparterne fremgår af cookiedeklarationen nedenfor.

4.4.5 Cookiedeklaration

Cookiedeklaration er sidst opdateret den 18. oktober 2023 af Cookiebot og kan findes i nederst på denne side.

4.4.6 Fravalg af cookies

Du kan altid afvise eller fravælge placering af cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser eller ved at besøge vores cookiebanner nederst på denne side under linket ”Ændring af dit samtykke” eller ”Træk dit samtykke tilbage".

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du foretager fravalg af cookies, vil der være mange funktioner og services på vores Hjemmeside, som du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at Hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Cookies, som du tidligere har accepteret, kan nemt slettes efterfølgende. Benytter du en computer med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på de relevante link med vejledning i at fravælge cookies:


Bemærk venligst, at du skal slette cookies i alle dine browsere, såfremt du bruger mere end en browser.

5. Modtagere af nyhedsbreve

5.1 Formål og personoplysninger, der behandles om dig som modtager af vores nyhedsbreve

Hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbreve, behandler vi oplysninger om din e-mailadresse. Formålet med behandlingen er at kunne tilpasse indholdet af og afsende vores nyhedsbreve.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er samtykke i medfør af GDPR art. 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til modtagelse af vores nyhedsbrev tilbage. For at afmelde dig vores nyhedsbreve, kan du bruge linket inkluderet i hvert nyhedsbrev eller ved at kontakte os på kundeservice@foak.dk.

5.2 Modtagere af dine personoplysninger

Visse tredjeparter, såsom leverandøren af den tekniske løsning, som bistår med levering og håndtering af nyhedsbreve, behandler dine personoplysninger på vegne af Forsikringsakademiet og i henhold til Forsikringsakademiets instrukser og forpligtelserne fastsat i en databehandleraftale indgået med Forsikringsakademiet. Disse databehandlere må ikke behandle dine personoplysninger til egne formål.

5.3 Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger tilknyttet din nyhedsbrevsprofil opbevares, indtil du trækker dit samtykke tilbage og ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve fra os.

6. Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande

I det omfang dine personoplysninger overføres til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS, sikrer vi et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for en sådan overførsel ved indgåelse af EU-standardkontrakter med modtageren af oplysningerne eller anvendelse af modtagere, som er etableret i de såkaldte "sikre" tredjelande, godkendt af EU-Kommissionen. Forsikringsakademiet sikrer, at der implementeres supplerende beskyttelsesforanstaltninger, hvis det vurderes nødvendigt for den specifikke overførsel. Overførsler af personoplysninger til USA vil også kunne finde sted ved anvendelse af Data Privacy Framework indgået mellem EU-Kommissionen og USA, forudsat at modtageren er tilmeldt EU-USA Data Privacy Framework.

Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS sker til enhver tid i overensstemmelse med kapitel 5 i GDPR.

7. Dine rettigheder

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Fordi dine personoplysninger behandles, kan du gøre brug af de nedenfor beskrevne rettigheder. Nogle af rettighederne gælder dog alene under visse omstændigheder.

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, herunder udlevering af kopi af, de personoplysninger, som vi behandler om dig og i den forbindelse også ret til at modtage en række yderligere oplysninger.
 • Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
 • Du har ret til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet under visse omstændigheder, eksempelvis hvis behandlingen er baseret på dit udtrykkelige samtykke, og du trækker samtykket tilbage.
 • Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med, at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.
 • Når vores behandling foretages automatisk og er baseret på dit samtykke eller opfyldelse af en aftale med dig, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden dataansvarlig virksomhed, hvis dette er teknisk muligt.
 • Du har ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor grundlaget er legitime interesser, som angivet ovenfor. Forsikringsakademiet må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Forsikringsakademiet påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Du har ret til at anmode om ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.
 • Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, medmindre vi er retligt forpligtede til at opbevare dine oplysninger. Tilbagekalder du dit samtykke, og vi ikke er retligt forpligtede til at opbevare dine oplysninger, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen. Giver du ikke dit samtykke, vil du dog ikke kunne deltage eller gennemføre uddannelsen hos Forsikringsakademiet.
 • Er du uenig i den måde, hvorpå Forsikringsakademiet behandler dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage herom til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinformationer kan du finde her. Vi håber dog på, at du i første omgang vil kontakte os ved brug af nedenstående kontaktoplysninger, således at vi kan forsøge at nå til enighed.

 

8. Spørgsmål og klage

Har du spørgsmål angående denne privatlivspolitik, ønsker du at udøve en af ovennævnte rettigheder, eller er du uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte Forsikringsakademiet på kundeservice@foak.dk.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

9. Ændringer til privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken: November 2023

Cookies

Gå til kurven...