ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet
Nu er IDD-ændringerne på plads

Nu er IDD-ændringerne på plads

Få overblikket her og læs, hvordan vi i samarbejde med branchen og Finanstilsynet har sikret, at bekendtgørelsen matcher den praktiske hverdag, så godt som muligt

Baggrund for justering af IDD-kompetencebekendtgørelsen

IDD-kompetencebekendtgørelsen trådte i kraft 1. oktober 2018.

Der har nu vist sig behov for at justere dele af indholdet.

Det skyldes bl.a. to forhold:

1) Der er sket en underimplementering vedrørende bankansatte, der distribuerer forsikringsprodukter via kreditkort

og

2) Det bliver præciseret, at filialer af udenlandske selskaber, hvor moderselskabet er hjemhørende i EU, skal følge moderselskabets nationale IDD-kompetencekravsregler.

I processen frem mod disse justeringer har Forsikringsakademiet fremført en række ønsker på vegne af forsikrings- og pensionsbranchen samt en række pengeinstitutterne.

Ønskerne afspejler de erfaringer, som er høstet i den første implementering af bekendtgørelsen.

Vi er glade for, at Finanstilsynet langt hen ad vejen har lyttet til disse ønsker og taget dem med i den justerede version.

Hovedændringer:

Præcisering af, hvem der er omfattet af bilag 4 og 5

Der har været usikkerhed om, hvorvidt at både bilag (også omtalt som arbejdsområder) 4 og 5 dækker rådgivning om firmapensionsordninger.

Svaret er: Begge bilag dækker rådgivning om firmapensionsordninger.

Overskrifterne for begge bilag er derfor blevet præciseret, så dette tydeligt fremgår.

Der differentieres dog fortsat mellem ’ukompliceret’ og ’kompliceret’.

Bilag 4 omfatter nu udelukkende privatkunder (CPR) med en ukompliceret risikoprofil - privatordninger og firmapensionsordninger.

Bilag 5 omfatter alle privatkunder (CPR), dvs. både kunder med en ukompliceret og kompliceret risikoprofil - privatordninger, firmapensionsordninger og rådgivning af selve virksomheden.

Udvidelse af bilag 5

Enkelte virksomheder på liv- og pensionsområdet har ønsket et bedre match mellem bilag 5 og den interne organisering i praksis.

Det betyder, at bilag 5 nu er suppleret med bilagene 5a og 5b.

Denne differentiering afspejler, at den interne organisering i praksis er mere specialiseret end først antaget.

Bilag 5a omfatter medarbejdere, som udelukkende rådgiver privatkunder (kompliceret og ukompliceret risikoprofil). Det kan både være privatpersoner eller inden for rammen af en firmapensionsordning.

Bilag 5b omfatter medarbejdere, som udelukkende rådgiver virksomheder om firmapensionsordninger.

Bilag 5 omfatter begge segmenter, dvs. alle privatkunder uanset risikoprofil samt rådgivning af selve virksomheden.

Selve overskriften på bilag 5 er desuden præciseret, så det tydeligt fremgår, at rådgivning af privatpersoner, inden for rammen af en firmapensionsordning, også er omfattet.

Det betyder, at medarbejdere, der både rådgiver virksomheder og privatpersoner, skal bestå kompetenceprøve og efteruddannelsesprøve på bilag 5a og 5b. Alternativt bilag 5, som omhandler begge segmenter.

Forsikringsakademiet arbejder pt. på at få tilpasset uddannelser, eksamen og efteruddannelsesprøver til bilag 5a og 5b.

Det skal i øvrigt bemærkes, at bilag 5 og 5a også opfylder kravene til bilag 4.

En medarbejder skal derfor kun gennemføre 1 kompetenceprøve og 1 efteruddannelsesprøve for at opfylde kravene på begge bilag.

Mere information følger, når alt praktik er faldet på plads.

Konsekvens for forsikringsmæglere

Bilag 6 – 9, der omfatter forsikringsmæglerne, bygger oven på bilag 1, 3 og 5.

Det vi kalder en top op-model.

Da bilag 5 er blevet justeret, giver det nye muligheder for denne top op-model.

Således vil bilag 8 nu bygge oven på både bilag 5 og 5a.

Og bilag 9 vil bygge oven på bilag 5 og 5b.

Ny overgangsordning for bankansatte, der distribuerer kreditkortforsikringer

De såkaldt assesoriske produkter, fx rejseforsikringer, kreditforsikringer og PPI, har været en af årsagerne til, at IDD-bekendtgørelsen er blevet justeret.

Der har været usikkerhed om kravene til distribution af disse produkter, som primært sker via banker.

Nu er det gjort tydeligt, at assesoriske produkter er omfattet på lige fod med andre forsikringsprodukter.

I bekendtgørelsen § 10 stk. 3 er der dog givet mulighed for, at kompetenceprøven og efteruddannelsesprøven kan være teoretisk for medarbejdere, som sælger kreditkort indeholdende forsikringsprodukter.

Denne mulighed er Forsikringsakademiet ved at afsøge sammen med en række banker.

Der vil være en overgangsordning frem til 1. juli 2022 for de medarbejdere, som nu bliver omfattet af kompetencekravet – typisk bilag 1 og 2.

Genforsikring

Medarbejdere på genforsikringsområdet er omfattet af bilag 11.

Antallet af medarbejdere er dog ret begrænset, og der er derfor indført mulighed for, at de kan dokumentere deres kompetencer på anden måde end via en test.

Samtidig er de konkrete kompetencekrav blevet tilpasset.

Filialer af udenlandske selskaber

Det har været uklart, hvilken IDD-lovgivning der gælder for filialer af et selskab, som er hjemhørende i et andet EU-land end Danmark.

Ifølge europæisk generel lovgivning er det dog uomtvisteligt sådan, at det er moderselskabets geografiske placering, som bestemmer. Dvs. at en dansk filial af et selskab hjemhørende i fx Tyskland, skal følge tyske IDD-kompetencekrav.

Dog kan myndighederne i det pågældende hjemland give accept til, at en filial følger værtslandets nationale lovgivningsramme.

Sproglige rettelser

Vær opmærksom på, at der generelt er sket en lang række sproglige rettelser som er med til at præcisere bekendtgørelsen.

Vejledning i form af Q&A

På et enkelt område har Finanstilsynet ikke har vist sig i stand til at efterkomme branchens ønsker.

Der er således ikke udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen.

Som alternativ til en vejledning har Forsikringsakademiet og Finanssektorens Uddannelsescenter aftalt at samarbejde om en Q&A.

Denne Q&A vil blive forelagt Finanstilsynet til kvalitetssikring.

Vi håber dermed, at implementeringen og tolkningen af bekendtgørelsen og lovgivningen, vil blive hjulpet lidt på vej.

Gå til kurven...